oppervlakte-aangifte GLB

Najaar 2023 – ideaal tijdstip om bufferstroken aan te leggen

Dit jaar werden in het nieuwe GLB naast de agromilieuklimaatmaatregelen een uitgebreid gamma aan ecoregelingen gelanceerd, waaronder de ecoregeling bufferstroken. Het najaar is het ideale tijdstip om bufferstroken aan te leggen. Landbouwers kunnen voor de aanleg van een bufferstrook trouwens steun ontvangen.

Landbouwers kunnen voor de aanleg van een bufferstrook steun ontvangen via het GLB, zowel via de ecoregelingen als via de beheerovereenkomst ‘bufferen en verbinden’. Daarnaast kunnen landbouwers ook een agromilieuklimaatmaatregel ‘meerjarige bloemenstrook in de fruitteelt’ afsluiten.

 

Vijf types bufferstroken kunnen als eenjarige ecoregeling bufferstrook aangevraagd worden:

  • Grasbufferstrook in het kader van erosiebestrijding
  • Grasbufferstrook langs kwetsbare landschapselementen (waterlopen, houtkanten, holle wegen, heggen…)
  • Grasbufferstrook langs waterlopen (3-6m)
  • Bufferstrook met graskruidenmengsel
  • Bufferstrook met bloemenmengsel

 

Deze ecoregeling bufferstroken (alle types) kan niet gebruikt worden als NPE (niet-productief areaal) of als de bufferstrook gekozen wordt als erosiemaatregel binnen de conditionaliteit.

 

Volgende algemene voorwaarden gelden voor de ecoregeling bufferstroken (alle subtypes):

  • Bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan. Begrazing is ook niet toegelaten.
  • De oppervlakte van de bufferstrook moet steeds kleiner zijn dan de oppervlakte van het aangrenzende perceel. De landbouwer moet zowel het aangrenzende perceel als de bufferstrook het volledige kalenderjaar in gebruik hebben. Het aangrenzende perceel is bouwland. Vanaf 2024 (onder voorbehoud) kunnen de bufferstroken met graskruidenmengsel en bloemenmengsel ook aangelegd worden langs blijvende teelten.
  • Bufferstroken worden minstens één keer per jaar gemaaid. Het maaisel mag afgevoerd worden.

 

Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE)

 

meer info .. klik hier

Conditionaliteitsverplichting Minimale bodembedekking (GLMC 6) – Schematisch overzicht

2021 : brede weersverzekering – diverse wijzigingen in 2021   klik hier .

Contacteer ons voor meer info